PRIVACY/COOKIES

Mei Plasticvrij vzw
Voor Billie Cup is een project van Mei Plasticvrij vzw, gevestigd aan Meulestedekaai 8, 9000
Gent, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.billiecup.be, Meulestedekaai 8, 9000 Gent, België, 0472 456 402
Ineke van Nieuwenhove is de Functionaris Gegevensbescherming van Mei Plasticvrij vzw. Zij is
te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mei Plasticvrij vzw verwerkt je persoons- en bedrijfsgegevens doordat je gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de bedrijfsgegevens die wij verwerken: – Voor- en
achternaam
zaakvoerder –Bedrijfsnaam- Adresgegevens
- E-mailadres – Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij
deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mei Plasticvrij vzw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van
onze nieuwsbrief (grondslag: toestemming)
- Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren (grondslag: toestemming)
- Je te informeren over
wijzigingen van onze diensten en producten (grondslag: toestemming)

Geautomatiseerde besluitvorming
Mei Plasticvrij vzw neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Mei Plasticvrij vzw) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mei Plasticvrij vzw bewaart je persoons- en bedrijfsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren de
bedrijfsgegevens van onze partners zolang die in het systeem zitten en daar een service fee voor
betalen. Na het stopzetten van het partnerschap, is de bewaartermijn 2 jaar. Reden:
informatieverstrekking en analytische informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mei Plasticvrij vzw verstrekt uitsluitend informatie aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mei Plasticvrij vzw gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden
voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser
verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoons- en bedrijfsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mei
Plasticvrij vzw en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons
een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking
van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie
van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Mei Plasticvrij vzw wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mei Plasticvrij vzw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via [email protected]